Over de vereniging

Verleden
Op 19 augustus 1976 werd Tennisvereniging Sla Raak Oisterwijk opgericht door een aantal enthousiaste Oisterwijkse tennisliefhebbers. Men startte met een tweetal gravelbanen, een caravan als administratief centrum en een biertent als horecagelegenheid. Na een paar jaar werd de vereniging aangemeld bij de KNLTB en kon men gaan deelnemen aan officiële competities en toernooien.
Enthousiasme, inzet van vele vrijwilligers, tennisplezier en gezelligheid hebben de club altijd gekenmerkt. In de loop der jaren is Sla Raak daarom uitgegroeid tot een vereniging met ruim 800 leden.

Heden
Sla Raak Oisterwijk is een gezellige tennisvereniging waar men zich als recreatief speler snel thuis voelt. Sportief gezien wil de vereniging een positief uithangbord zijn voor Oisterwijk en omstreken. Brabantse gezelligheid en een gezonde competitieve instelling staan voorop!
De club is financieel gezond, ondanks de grote investeringen in de afgelopen jaren. Randvoorwaarde is dat ieder nieuw lid in staat moet worden gesteld tennis te leren spelen. Hiervoor werken we samen met goede en loyale tennistrainers van tennisschool Gijs om de techniek en spel van het tennis onder de knie te krijgen. Sla Raak beschikt over negen uitstekende kunstgrasbanen, waardoor er bij regen nauwelijks wachttijd is en er het hele jaar getennist kan worden.
Door het jaar heen worden tal van activiteiten georganiseerd voor de jeugd en de senioren zoals interne competities, clubkampioenschappen en gezelligheidstoernooien, om bijvoorbeeld bestaande en nieuwe leden te laten integreren.

Toekomst
Tal van commissies en het bestuur zijn het hele jaar door in touw om het “bedrijf” draaiende te houden en het de leden zo aangenaam mogelijk te maken. Dat vergt veel inzet van vrijwilligers. Mocht u hieraan ook uw steentje bij willen dragen. Laat het ons weten via bestuur@slaraak.nl .

Het Bestuur wenst u heel veel tennisplezier toe bij Sla Raak Oisterwijk.

Doel:
De regeling biedt de mogelijkheid om niet leden van TV Sla Raak te kunnen laten tennissen met leden
van de vereniging op het complex van TV Sla Raak, zodat:
– niet leden kennis kunnen maken met tennis en in het bijzonder met TV Sla Raak;
– oud leden spelend binding kunnen blijven houden met TV Sla Raak.

Het toelaten van een introducé is alleen mogelijk indien de baanbezetting dit toelaat.

In de volgende gevallen worden geen introducés toegestaan:
– Tijdens toernooien, competities en andere evenementen die van invloed zijn op de baanbezetting.
– Indien leden van Sla Raak vanwege de aanwezigheid van introducés hierdoor niet in de gelegenheid
zijn om te kunnen tennissen.

De regeling kent de volgende voorwaarden:
– Een introducé heeft dezelfde plichten die gelden voor een lid van Sla Raak.
– De regeling is van toepassing op zowel senioren als junioren.
– Per lid kan maximaal per keer één introducé worden toegelaten.

De kosten voor een senior lid om een introducé te laten tennissen bedragen € 7,50 per keer. Aan de
introductie door en van junioren zijn geen kosten verbonden mits de introducé niet ouder is dan 18
jaar. Indien een junior lid een introducé meeneemt van 18 jaar of ouder dan zijn de kosten voor het
introduceren gelijk aan die van de senioren.

Introducépasjes zijn verkrijgbaar bij de bardienst.

Aanmelding
Wie lid wil worden van Sla Raak kan dit doen door zich aan te melden via het daarvoor bestemde inschrijfformulier. Er is geen wachtlijst.
Wilt u lid worden, dan dient u het inschrijfformulier, het machtigingsformulier en het inschrijfgeld met pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie, Pannenschuurlaan 36, 5061 DS te Oisterwijk.

Inschrijfgeld
Inschrijfgeld bedraagt voor jeugdleden € 5  en voor senioren € 12.

Bardienst
Als seniorlid bent u verplicht om gedurende het jaar 2 a 3 bardiensten te draaien.

Lidmaatschap
– Minioren: € 69,00 per jaar
– Junioren:  € 94,00 per jaar (vanaf het jaar dat zij 10 jaar worden)
– Senioren:  € 149,00 per jaar (vanaf het jaar waarin zij 18 jaar worden)
– Familiekorting*: het 4de familielid krijgt 50% korting op het contributiegeld
– Familiekorting:* het 5de familielid krijgt 75% korting op het contributiegeld
– Rustende leden: € 33,00 per jaar

* Familiekorting geldt voor (de) het jongste lid (leden) woonachtig op hetzelfde adres.

De inschrijfformulieren en het machtigingsformulier kunt u printen met behulp van onderstaande links.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 1 januari.

Wilt u lid worden, dan dient u het inschrijfformulier, het machtigingsformulier en het inschrijfgeld in te leveren bij de ledenadministratie, Pannenschuurlaan 36, 5061 DS Oisterwijk.

Rustende leden
Dit zijn  leden die (tijdelijk) niet kunnen tennissen wegens blessure, zwangerschap of anderszins. Van een rustend lidmaatschap kan sprake zijn wanneer men dit heeft aangevraagd voor 1 december van het verenigingsjaar. Het rustend lidmaatschap geldt voor maximaal 1 jaar. In het opvolgende verenigingsjaar wordt je automatisch weer actief lid, tenzij is afgemeld voor 1 december van het lopende verenigingsjaar.

Afmelding
Beëindiging van het lidmaatschap uitsluitend met afmeldingsformulier bij de ledenadministratie voor 1 december van het lopende jaar.

Meer informatie
Mocht u nog meer vragen hebben over het lidmaatschap van Sla Raak dan kunt u een e-mail sturen naar ledenadministratie@slaraak.nl

Baan- en Afhangreglement T.V. Sla Raak Oisterwijk

T.V. Sla Raak Oisterwijk heeft een baan- en afhangreglement. Ieder lid dient zich aan deze reglementen te houden. Voor het afhangen is een afhangsysteem beschikbaar.

Baanreglement
Het baanreglement (art. 1 huishoudelijk reglement) is er om een eerlijk, vlot en efficiënt gebruik van de tennisbanen mogelijk te maken.

Men is verplicht zich te houden aan het baanreglement, tenzij door het bestuur en/of commissie namens het bestuur anders wordt bepaald.
Leden van het bestuur en/of commissies namens het bestuur zijn gerechtigd eenieder die zich niet aan het baanreglement houdt van de baan te verwijderen.
SRO-leden kunnen andere leden op het verkeerd gebruik van het reglement attenderen en hen om juiste toepassing vragen.

De volgende regels vormen het baanreglement:

1. Alle leden van T.V. Sla Raak Oisterwijk met een geldig lidmaatschapspasje hebben recht van spelen op de tennisbanen, m.u.v. banen welke beschikbaar zijn/worden gesteld voor training, diverse competities en bijzondere evenementen.
2. Om te kunnen spelen moet een ieder gebruik maken van het afhangsysteem, dat is opgehangen aan de muur in de toegangshal van het Paviljoen.
3. Voor het gebruik van dit afhangsysteem wordt verwezen naar de regels van het afhangsysteem.
4. Men mag zich alleen op de banen bevinden in tenniskleding zoals door de KNLTB, met inachtneming van de modetrend, is voorgeschreven (art. 1 huishoudelijk reglement)
5. Men mag zich alleen op de banen bevinden met tennisschoenen geschikt voor tennissen op kunstgrasbanen (art. 1 huishoudelijk reglement).
6. Men mag zich niet op de banen begeven met het doel te gaan tennissen wanneer er plassen op de banen staan, sneeuw op de banen ligt, er sprake is van opdooi of de netten neergelaten zijn.
7. Op de banen mag NIET worden gerookt.
8. Het is NIET toegestaan om glas en/of scherpe voorwerpen mee te nemen de baan op.
9. Alles wat men meeneemt op de baan, dient weer mee terug te worden genomen bij het verlaten van de baan. Er mag NIETS worden achtergelaten.
10. Leden dienen m.b.t. (het gebruik van) de banen de aanwijzingen van (verantwoordelijke) bestuursleden en/of commissieleden onverwijld op te volgen (art. 1 huishoudelijk reglement)
11. Schade, toegebracht door onjuist gebruik van de accommodatie, zal in beginsel worden verhaald (art. 27 huishoudelijk reglement)

Afhangreglement
Het afhangsysteem is er om een eerlijk, vlot en efficiënt gebruik van de tennisbanen mogelijk te maken.

Men is verplicht zich te houden aan het afhangreglement, tenzij door het bestuur en/of commissie namens het bestuur anders wordt bepaald.
Leden van het bestuur en/of commissies namens het bestuur zijn gerechtigd eenieder die zich niet aan het afhangsysteem houdt van de baan te verwijderen.
SRO-leden kunnen andere leden op het verkeerd gebruik van het reglement attenderen en hen om juiste toepassing vragen.

De volgende regels vormen het afhangsysteem:

1. Om te kunnen spelen moet eenieder gebruik maken van het afhangsysteem, dat is opgehangen aan de muur in de toegangshal van het Paviljoen. Hiervoor dient men het KNLTB lidmaatschapspasje, dat na het betalen van de contributie wordt verstrekt, te gebruiken. Indien men wil spelen, dient men minimaal 2 (twee) pasjes (enkel) of 3 (drie) pasjes (dubbel/mix) door de paslezer van het afhangsysteem te halen. Als u geen gebruik maakt van de reservering via dit systeem, bent u niet speelgerechtigd.
2. Om af te hangen MOET een lid aanwezig zijn op het paviljoen. Als men heeft afgehangen dient men op het tennispark aanwezig te blijven. De reservering vervalt op het moment dat een van de spelers het park verlaat.
3. Er mag slechts voor 1 (een) tennisbeurt worden afgehangen.
4. Het gebruik van andermans pasje is verboden.
5. De speelduur voor enkelspel is 30 minuten en voor dubbel- en mixspel 60 minuten. Dit wordt door het systeem automatisch toegewezen d.m.v. het aantal pasjes dat door de paslezer wordt gehaald. Zolang er geen wachtenden zijn voor de baan waarop is afgehangen, mag er worden doorgespeeld.
6. Bij het einde van de maximale speeltijd brengt een van de wachtenden de spelenden op correcte wijze op de hoogte.
7. De banen zijn verlicht. De laatste speler dient altijd de lampen uit te doen.
8. Ieder is verplicht om op een vrije baan af te hangen. Het is niet toegestaan op een vrije baan te gaan spelen terwijl u een andere baan op een later tijdstip hebt gereserveerd. (waardoor extra speeltijd ten koste van andere leden wordt verkregen)
9. Tijdens tennisles of baanonderhoud mag de desbetreffende baan niet worden afgehangen.
10. Personen die les hebben mogen voordat hun les is beëindigd, niet afhangen.
11. Tijdens toernooien, competities of andere door de vereniging op de banen georganiseerde evenementen zijn er geen of minder banen beschikbaar voor vrij spelen.
12. Bij onenigheid over de interpretatie van dit reglement of gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de parkbeheerder of een bestuurslid.
13. Als er fraude verdacht wordt volgt een waarschuwing, bij herhaling wordt de ledenpas geblokkeerd. Het bestuur beslist hierover. De periode van blokkade wordt door het bestuur bepaald.